МОН-2019-0044

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/21/2019 4:16:09 PM Последна модификация: 12/17/2019 2:06:01 PM

„Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.

[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 25.11.2019 г. 17:30

(248 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 10/25/2019 4:59:06 PM

(1 MB)
Покана 2 Дата на публикуване: 10/25/2019 4:59:26 PM

(974 KB)
Техническа спецификация 3 Дата на публикуване: 10/25/2019 4:59:51 PM

(92 KB)
Образец на опис на представените документи 4 Дата на публикуване: 10/25/2019 5:01:01 PM

(98 KB)
Образец на Техническо предложение 5 Дата на публикуване: 10/25/2019 5:01:38 PM

(93 KB)
Образец на Ценово предложение 6 Дата на публикуване: 10/25/2019 5:02:19 PM

(907 KB)
Образец на проект на договор 7 Дата на публикуване: 10/25/2019 5:03:34 PM

(87 KB)
Образец декларация за конфиденциалност 8 Дата на публикуване: 10/25/2019 5:04:27 PM

(85 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 9 Дата на публикуване: 10/25/2019 5:06:03 PM

(126 KB)
ЕЕДОП в XML формат 10 Дата на публикуване: 10/25/2019 5:07:01 PM

(86 KB)
допълнен ЕЕДОП в pdf формат 11 Дата на публикуване: 11/20/2019 10:06:53 AM

(130 KB)
допълнен ЕЕДОП в XML формат 12 Дата на публикуване: 11/20/2019 10:07:42 AM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 12/5/2019 2:30:45 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията 14 Дата на публикуване: 12/5/2019 2:31:06 PM

(866 KB)
Решение за прекратяване 15 Дата на публикуване: 12/5/2019 2:31:28 PM

(399 KB)
Обявление за възложена поръчка - прекратяване 16 Дата на публикуване: 12/17/2019 2:06:01 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.