МОН-2020-0012

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/20/2020 9:51:55 AM Последна модификация: 9/18/2020 11:46:53 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Комуникации и сигурност“ - доставка на 4 бр. устройство за балансиране на трафика, 4 бр. VPN маршрутизатор тип 3, 4 бр. комутатор за достъп тип 1, 4 бр. защитна стена (NGFW) тип 2, 64 бр. 10GE SFP+ модул тип 1, 24 бр. 1GE SFP модул тип 1, 8 бр. 1GE SFP модул тип 2 и 4 бр. дистрибуционен комутатор тип 3 по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.6.2020 г. 17:30

(829 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/20/2020 9:55:18 AM

(40 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 5/20/2020 9:55:53 AM

(5 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 6/22/2020 11:27:12 AM

(2 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 6/22/2020 11:27:35 AM

(14 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 7/27/2020 11:26:30 AM

(186 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 7/27/2020 11:27:06 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 9/18/2020 11:46:53 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.