Дата на създаване: 10/24/2014 3:26:34 PM Последна модификация: 12/18/2018 11:00:11 AM

Предварителен контрол на АОП


(471 KB)
Становище на АОП по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП за открита процедура с предмет: „Изграждане на обединяващ електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование” финансирана със средства от ОПАК 1 Дата на публикуване: 4/3/2015 12:30:16 PM

(485 KB)
Становище на АОП по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП за открита процедура с предмет: „Надграждане на съществуващата информационна система на МОН с допълнителни модули или изграждане на нова модулна система за предоставяне на електронни административни услуги" 2 Дата на публикуване: 5/11/2015 9:11:03 AM

(94 KB)
Становище на АОП по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП за открита процедура с предмет: „Осигуряване на персонал, извън нормативно утвърдената численост на Министерството на образованието и науката, за нуждите на МОН и проекти, по които МОН е бенефициент” 3 Дата на публикуване: 9/3/2015 3:00:17 PM

(103 KB)
Становище на АОП по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП за открита процедура с предмет: „Избор на оператор по обособени позиции за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие" 4 Дата на публикуване: 1/26/2016 3:55:20 PM

(104 KB)
Становище на АОП по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП за открита процедура с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на МОН в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по ОП НОИР 2014-2020 г. и ОП РР 2014-2020 г. 5 Дата на публикуване: 4/13/2016 5:53:47 PM

(168 KB)
Становище на АОП по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП за открита процедура с предмет: „Оборудване с офис техника на клубове „Кариера” и центровете за кариерно ориентиране” по проект BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” 6 Дата на публикуване: 4/14/2016 9:45:49 AM

(111 KB)
Становище на АОП по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП за открита процедура с предмет: „Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ 7 Дата на публикуване: 4/15/2016 5:11:35 PM

(105 KB)
Становище на АОП по чл. 234 от ЗОП за осъществен контрол за услуга с предмет: „Осигуряване на условия за отдих и почивка на деца и ученици“ 8 Дата на публикуване: 12/18/2018 11:00:11 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.