МОН-2020-0002

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/27/2020 4:39:22 PM Последна модификация: 6/4/2020 11:11:55 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 6.4.2020 г. 17:30

(913 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 3/27/2020 4:45:49 PM

(130 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 3/27/2020 4:47:43 PM

(11 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/21/2020 4:13:42 PM

(12 MB)
Оценъчни листове 4 Дата на публикуване: 4/21/2020 4:14:21 PM

(5 MB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 4/21/2020 4:14:53 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 4/21/2020 4:15:25 PM

(62 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 6/4/2020 11:11:25 AM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 6/4/2020 11:11:55 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.