МОН-2019-0065

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/31/2019 9:26:52 AM Последна модификация: 11/18/2020 6:01:45 PM

„Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.

[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 30.1.2020 г. 17:30

(340 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 12/31/2019 1:59:43 PM

(2 MB)
Покана 2 Дата на публикуване: 12/31/2019 2:03:25 PM

(93 KB)
Образец на опис на представените документи 3 Дата на публикуване: 12/31/2019 2:12:53 PM

(98 KB)
Образец на Техническо предложение 4 Дата на публикуване: 12/31/2019 2:14:11 PM

(94 KB)
Образец на Ценово предложение 5 Дата на публикуване: 12/31/2019 2:15:20 PM

(1 MB)
Проект на договор 6 Дата на публикуване: 12/31/2019 2:27:48 PM

(86 KB)
Образец декларация за конфиденциалност 7 Дата на публикуване: 12/31/2019 2:35:10 PM

(88 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 8 Дата на публикуване: 12/31/2019 2:43:29 PM

(136 KB)
ЕЕДОП в XML формат 9 Дата на публикуване: 12/31/2019 2:44:02 PM

(1 MB)
Техническа спецификация 10 Дата на публикуване: 12/31/2019 3:39:26 PM

(167 KB)
Разяснение от 08.01.2020 г. 11 Дата на публикуване: 1/8/2020 2:22:41 PM

(282 KB)
Разяснение от 16.01.2020 г. 12 Дата на публикуване: 1/16/2020 5:02:26 PM

(86 KB)
Разяснение от 22.01.2020 г. 13 Дата на публикуване: 1/22/2020 5:12:21 PM

(2 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 14 Дата на публикуване: 2/25/2020 6:19:56 PM

(59 KB)
Съобщение за промяна на дата за провеждане на преговори 15 Дата на публикуване: 3/9/2020 4:44:57 PM

(678 KB)
Съобщение за отмяна на провеждане на преговори 16 Дата на публикуване: 3/16/2020 4:26:30 PM

(58 KB)
Съобщение за провеждане на преговори 17 Дата на публикуване: 5/8/2020 5:21:39 PM

(1 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 18 Дата на публикуване: 6/12/2020 4:07:54 PM

(175 KB)
Протокол № 3 от работата на комисията 19 Дата на публикуване: 6/12/2020 4:08:35 PM

(1 MB)
Протокол № 4 от работата на комисията 20 Дата на публикуване: 6/12/2020 4:09:38 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията 21 Дата на публикуване: 6/12/2020 4:10:17 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 22 Дата на публикуване: 6/12/2020 4:12:34 PM

(11 MB)
Договор 23 Дата на публикуване: 7/29/2020 10:31:30 AM

(398 KB)
Обявление за възложена поръчка 24 Дата на публикуване: 7/29/2020 10:32:29 AM

(177 KB)
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 25 Дата на публикуване: 11/18/2020 6:01:45 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.