МОН-2018-0027

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/17/2018 5:13:26 PM Последна модификация: 12/31/2018 10:26:45 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.10.2018 г. 17:30

(184 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 10/17/2018 5:15:04 PM

(203 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 10/17/2018 5:15:27 PM

(326 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/8/2018 11:55:42 AM

(680 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 11/8/2018 11:57:18 AM

(282 KB)
Оценъчен лист 1 5 Дата на публикуване: 11/8/2018 12:00:11 PM

(258 KB)
Оценъчен лист 2 6 Дата на публикуване: 11/8/2018 12:01:06 PM

(291 KB)
Оценъчен лист 3 7 Дата на публикуване: 11/8/2018 12:02:08 PM

(450 KB)
Доклад от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 11/8/2018 12:03:59 PM

(154 KB)
Решение за избор на изпълнител 9 Дата на публикуване: 11/8/2018 12:06:34 PM

(6 MB)
Договор 10 Дата на публикуване: 12/31/2018 10:24:49 AM

(188 KB)
Обявление за възложена поръчка 11 Дата на публикуване: 12/31/2018 10:26:45 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.