МОН-2019-0058

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/5/2019 11:17:08 AM Последна модификация: 1/30/2020 10:31:27 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.12.2019 г. 17:30

(159 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 12/5/2019 11:19:46 AM

(191 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 12/5/2019 11:20:05 AM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 1/9/2020 1:25:27 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 1/9/2020 1:26:18 PM

(5 MB)
Оценъчни листове 5 Дата на публикуване: 1/9/2020 1:26:45 PM

(795 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 1/9/2020 1:27:17 PM

(5 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 1/30/2020 10:30:54 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 1/30/2020 10:31:27 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.