МОН-2018-0013

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/23/2018 5:48:33 PM Последна модификация: 1/24/2020 11:50:00 AM

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 4 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 2 обособени позиции

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2018 г. 17:30

(2 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 3/26/2018 5:01:50 PM

(239 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 3/26/2018 5:02:13 PM

(5 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:15:18 PM

(646 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:16:01 PM

(1 MB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:16:43 PM

(100 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:17:54 PM

(96 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:22:10 PM

(165 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:23:18 PM

(179 MB)
Приложение към ОП I 9 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:25:15 PM

(192 MB)
Приложение към ОП II 10 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:27:14 PM

(729 KB)
Методическо указание № МУ-4 от 02.03.2018 г. на АОП 11 Дата на публикуване: 3/27/2018 6:28:27 PM

(96 KB)
Съобщение за спиране на процедурата 12 Дата на публикуване: 4/11/2018 3:02:42 PM

(72 KB)
Доклад относно прекратяване 13 Дата на публикуване: 12/20/2019 4:56:34 PM

(84 KB)
Решение за прекратяване 14 Дата на публикуване: 12/20/2019 4:59:28 PM

(207 KB)
Обявление за възложена поръчка (прекратена) 15 Дата на публикуване: 1/24/2020 11:50:00 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.