МОН-2018-0017

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/5/2018 2:00:31 PM Последна модификация: 7/30/2018 3:33:02 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 4 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30

(2 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/5/2018 2:02:24 PM

(734 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/5/2018 2:02:50 PM

(128 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 3 Дата на публикуване: 4/17/2018 5:46:38 PM

(2 MB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 5/21/2018 9:55:57 AM

(5 MB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 5/21/2018 9:58:04 AM

(687 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 5/21/2018 10:00:26 AM

(13 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 7/2/2018 11:31:34 AM

(173 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 7/2/2018 11:32:34 AM

(864 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 7/30/2018 3:33:02 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.