МОН-2019-0011

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/2/2019 5:22:07 PM Последна модификация: 6/26/2019 11:49:24 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2019 г. 17:30

(183 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/2/2019 5:26:21 PM

(220 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 4/2/2019 5:27:13 PM

(308 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 5/10/2019 3:28:57 PM

(572 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 5/10/2019 3:30:24 PM

(900 KB)
Оценъчни листове 5 Дата на публикуване: 5/10/2019 3:31:39 PM

(379 KB)
Доклад от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 5/10/2019 3:32:29 PM

(107 KB)
Решение за избор на изпълнител 7 Дата на публикуване: 5/10/2019 3:33:05 PM

(1 MB)
Договор 8 Дата на публикуване: 6/26/2019 11:48:51 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 9 Дата на публикуване: 6/26/2019 11:49:24 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.