Дата на създаване: 5/9/2016 2:21:29 PM Последна модификация: 4/20/2017 3:50:20 PM

Събиране на оферти с обява

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0023
Извънгаранционна поддръжка на копирна техника и техника за печат – принтери, скенери и многофункционални устройства на Министерството на образованието и науката
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 8.7.2016 г. 17:30 ч.
1 Дата на създаване: 7/1/2016 3:39:52 PM
МОН-2016-0024
Анализ на значението на професионалното образование върху прехода от училището към пазара на труда в България
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 25.7.2016 г. 17:30 ч.
2 Дата на създаване: 7/18/2016 5:57:43 PM
МОН-2016-0025
„Избор на Служба по трудова медицина“
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 28.7.2016 г. 17:30
3 Дата на създаване: 7/21/2016 3:07:17 PM
МОН-2016-0026
Актуализация на Регистъра на висшите училища в Република България в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „а“ от Закона за висшето образование
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 1.8.2016 г. 17:30 ч.
4 Дата на създаване: 7/25/2016 2:56:17 PM
МОН-2016-0028
Проектиране, разработка и внедряване на географска информационна система (ГИС) за визуализиране на мрежата от детски градини на територията на Република България
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 5.8.2016 г. 17:30 ч.
5 Дата на създаване: 7/29/2016 11:42:12 AM
МОН-2016-0032
„Писмени преводи на документи от български език на езиците на страните-членки и кандидат-членки на ЕС и обратно“
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 29.8.2016 г. 17:30
6 Дата на създаване: 8/22/2016 3:09:54 PM
МОН-2016-0039
„Предоставяне на колокационни IT услуги за техническо оборудване на Министерство на образованието и науката за срок от 12 месеца”
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 9.11.2016 г. 17:30
7 Дата на създаване: 11/2/2016 2:47:40 PM
МОН-2016-0042
„Извършване на оценка на системата от помощни училища с оглед необходимостта от оптимизацията й“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2016 г. 17:30
8 Дата на създаване: 12/12/2016 2:51:12 PM
МОН-2016-0043
„Разработване на алтернативен модел за работа с ученици с девиантно поведение, настанени във възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ)“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 29.12.2016 г. 17:30
9 Дата на създаване: 12/22/2016 3:08:22 PM
МОН-2017-0008
„Застраховка „Злополука“ на практикантите за времето на провеждане на ученическите практики“
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 1.3.2017 г. 17:30
10 Дата на създаване: 2/22/2017 5:08:05 PM
МОН-2017-0009
Изпълнение на строителна поддръжка, аварийни и текущи ремонти за сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОН
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 14.3.2017 г. 17:30 ч.
11 Дата на създаване: 2/27/2017 10:36:51 AM
МОН-2017-0014
"Предоставяне на колокационни IT услуги за техническо оборудване на Министерство на образованието и науката за срок от 12 месеца"
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 31.3.2017 г. 17:30
12 Дата на създаване: 3/24/2017 3:16:46 PM
МОН-2017-0016
„Отпечатване на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни на учебната 2016/2017 година”.
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2017 г. 17:30 ч.
13 Дата на създаване: 4/6/2017 5:52:14 PM
МОН-2017-0018
„Провеждане на социологическо проучване сред студентите и висшите училища по проект BG05M2OP001-2.003 "Студентски стипендии - фаза 1"
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 26.4.2017 г. 17:30
14 Дата на създаване: 4/13/2017 1:48:53 PM
МОН-2017-0019
„Обезпечаване дейността на компютърни зали, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите на зрелостниците от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2017 г.”
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 27.4.2017 г. 17:30
15 Дата на създаване: 4/20/2017 3:50:20 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator29102014:155310.