Дата на създаване: 5/9/2016 2:21:29 PM Последна модификация: 11/5/2019 1:21:46 PM

Събиране на оферти с обява

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
2016-Събиране на оферти с обява

2017-Събиране на оферти с обява

МОН-2018-0008
„Доставка и монтаж на обзавеждане за ученическо общежитие, управлявано от Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ – Ботевград“ по проект № BG16RFOP001-3.002-00017 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 23.3.2018 г. 17:30
22 Дата на създаване: 3/14/2018 3:45:01 PM
МОН-2018-0018
Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Министерството на образованието и науката
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 17.4.2018 г. 17:30 ч.
23 Дата на създаване: 4/10/2018 12:24:15 PM
МОН-2018-0021
„Предоставяне на колокационни IT услуги за техническо оборудване на Министерство на образованието и науката за срок от 12 месеца”
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 1.6.2018 г. 17:30
24 Дата на създаване: 5/23/2018 3:42:08 PM
МОН-2018-0029
„Доставка на моторно превозно средство с 4 + 1 места за нуждите на Министерството на образованието и науката”
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 4.12.2018 г. 17:30 ч.
25 Дата на създаване: 11/27/2018 2:56:31 PM
МОН-2019-0003
Доставка и монтаж на хардуер и софтуер за ъпгрейд (надграждане) на АТЦ (Автоматична телефонна централа) на Министерството на образованието и науката
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 8.2.2019 г. 17:30
26 Дата на създаване: 2/1/2019 12:03:57 PM
МОН-2019-0012
„Извършване на ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОН”
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 23.4.2019 г. 17:30
27 Дата на създаване: 4/11/2019 5:13:08 PM
МОН-2019-0036
„Техническо обслужване - поддържане и текущ ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на образованието и науката”
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 9.9.2019 г. 17:30
28 Дата на създаване: 8/30/2019 2:41:12 PM
МОН-2019-0039
„Застраховане на сградния фонд предоставен за управление на Министерството на образованието и науката“
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 18.10.2019 г. 17:30
29 Дата на създаване: 10/8/2019 4:15:59 PM
МОН-2019-0051
„Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на дизелов генератор за нуждите на Център за данни на Министерство на образованието и науката, разположен в Технически университет - София”.
[Събиране на оферти с обява] Краен срок за подаване на документи: 15.11.2019 г. 17:30
30 Дата на създаване: 11/5/2019 1:21:46 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.