МОН-2020-0023

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/10/2020 3:05:55 PM Последна модификация: 9/23/2020 11:06:08 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех" с бенефициент Министерството на образованието и науката“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 20.8.2020 г. 17:30

(296 KB)
Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 8/10/2020 4:59:27 PM

(656 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 8/10/2020 5:00:24 PM

(897 KB)
Проект на договор 3 Дата на публикуване: 8/10/2020 5:00:52 PM

(118 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 8/10/2020 5:09:05 PM

(432 KB)
Протокол от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 8/26/2020 1:41:08 PM

(161 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 8/26/2020 1:44:25 PM

(2 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 9/14/2020 11:20:18 AM

(397 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 9/14/2020 11:21:39 AM

(189 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 9/23/2020 11:06:08 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.