МОН-2020-0005

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/2/2020 1:45:19 PM Последна модификация: 6/22/2020 2:44:07 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената Рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2020 г. 17:30

(300 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/2/2020 1:46:29 PM

(22 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/2/2020 1:46:50 PM

(117 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 3 Дата на публикуване: 4/24/2020 12:55:42 PM

(517 KB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 5/4/2020 5:20:19 PM

(700 KB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 5/4/2020 5:20:44 PM

(229 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 5/4/2020 5:21:08 PM

(3 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 6/1/2020 11:23:40 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 6/1/2020 11:24:11 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 6/22/2020 2:44:07 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.