Дата на създаване: 1/2/2019 12:31:03 PM Последна модификация: 1/2/2019 12:36:45 PM

2018-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2018-0001
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.1.2018 г. 17:30
1 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:44 PM
МОН-2018-0002
Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” за нуждите на Министерството на образованието и науката (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.2.2018 г. 17:30
2 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:44 PM
МОН-2018-0003
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.2.2018 г. 17:30
3 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:44 PM
МОН-2018-0004
Адаптиране на методологията за ограмотяване и обучение на възрастни с новото учебно съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 12.2.2018 г. 17:30
4 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:44 PM
МОН-2018-0005
„Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2017/2018 година”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 28.2.2018 г. 17:30
5 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:44 PM
МОН-2018-0006
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски материали“ за осигуряване на пликове за провеждане на националното външно оценяване на учениците в VII клас и за държавните зрелостни изпити за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2017/2018 година
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.3.2018 г. 17:30
6 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0007
Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.4.2018 г. 17:30
7 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0009
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2018 г. 17:30
8 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0010
„Осигуряване на логистика за провеждане на събития, свързани с дейностите на Министерството на образованието и науката по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2018 г. 17:30
9 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0011
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2018 г. 17:30
10 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0012
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.4.2018 г. 17:30
11 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0013
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 4 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 2 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2018 г. 17:30
12 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0014
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 2 - „Доставка на копирна хартия“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2018 г. 17:30
13 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0015
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет:„Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 3 - „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
14 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0016
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
15 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0017
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 4 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
16 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0019
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.5.2018 г. 17:30
17 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0020
„Разработка на информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.6.2018 г. 17:30
18 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0022
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.6.2018 г. 17:30
19 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0023
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 14.8.2018 г. 17:30
20 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0024
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 4.9.2018 г. 17:30
21 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0025
„Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.11.2018 г. 17:30
22 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0027
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.10.2018 г. 17:30
23 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0028
„Актуализация, подобрения и абонаментно поддържане и обслужване на софтуерна система за управление на студентски общежития ORAK R5 HOTEL, версия Общежития, с обновяване и разширяване на функционалности по отношение на студентското хранене”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 26.10.2018 г. 17:30
24 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0030
Доставка на топлинна енергия за обекти на Министерството на образованието и науката на територията на град София
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи:
25 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0031
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Министерството на образованието и науката“
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 2.1.2019 г. 17:30
26 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0032
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 2 „Доставка на автобуси с от 9+1 до 16+1 места със задвижване на всички колела (4х4)“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
27 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0033
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 4 „Доставка на автобуси с от 14+1 до 16+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
28 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0034
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 5 „Доставка на автобуси с от 17+1 до 22+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
29 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0035
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
30 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0036
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
31 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM
МОН-2018-0037
„Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 24.1.2019 г. 17:30
32 Дата на създаване: 1/2/2019 12:36:45 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.