Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:54 PM Последна модификация: 2/21/2017 1:39:14 PM

02.2017-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0002
Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 1.3.2017 г. 17:30 ч.
42 Дата на създаване: 2/8/2017 11:11:37 AM
МОН-2017-0003
Доставка на канцеларски и офис материали, принтерна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Центровете за кариерно ориентиране, пилотните училища и екипа за управление на проекта по четири обособени позиции по проект BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование"
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.3.2017 г. 17:30
43 Дата на създаване: 2/15/2017 2:38:05 PM
МОН-2017-0004
Осъществяване на външен мониторинг за времето на провеждане на студентските практики по проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 9.3.2017 г. 17:30
44 Дата на създаване: 2/16/2017 1:17:35 PM
МОН-2017-0005
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 23.2.2017 г. 17:30
45 Дата на създаване: 2/16/2017 4:01:27 PM
МОН-2017-0006
Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.3.2017 г. 17:30
46 Дата на създаване: 2/20/2017 4:44:50 PM
МОН-2017-0007
„Разработване на инструменти за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане и адаптиране на инструменти за кариерно ориентиране на ученици със специални образователни потребности”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 17.3.2017 г. 17:30
47 Дата на създаване: 2/21/2017 1:39:14 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.