МОН-2019-0042

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/14/2019 2:17:43 PM Последна модификация: 1/20/2020 11:05:06 AM

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект „Нов шанс за успех", процедура за директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни" -Фаза 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 24.10.2019 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 10/14/2019 2:28:19 PM

(2 MB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 10/14/2019 2:29:20 PM

(592 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/8/2019 4:09:37 PM

(274 KB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 11/8/2019 4:10:41 PM

(515 KB)
Оценъчни листове 5 Дата на публикуване: 11/8/2019 4:11:06 PM

(101 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 11/8/2019 4:11:33 PM

(56 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 1/20/2020 11:04:41 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 1/20/2020 11:05:06 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.