МОН-2019-0040

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/8/2019 4:42:07 PM Последна модификация: 1/8/2021 10:24:25 AM

„Избор на изпълнител за разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.1.2020 г. 17:30

(283 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 10/11/2019 3:56:12 PM

(763 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 10/11/2019 3:59:01 PM

(4 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 10/11/2019 4:00:31 PM

(3 MB)
Техническо задание - Приложение №1 4 Дата на публикуване: 10/11/2019 4:01:40 PM

(447 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 10/11/2019 4:03:37 PM

(381 KB)
Образци на документи 6 Дата на публикуване: 10/11/2019 4:05:46 PM

(91 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 10/11/2019 4:20:37 PM

(164 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 10/11/2019 4:23:23 PM

(412 KB)
Разяснение от 04.11.2019 г. 9 Дата на публикуване: 11/4/2019 5:40:14 PM

(82 KB)
Разяснение от 07.11.2019 г. 10 Дата на публикуване: 11/7/2019 5:19:20 PM

(46 KB)
Съобщение за удължаване на сроковете в процедурата 11 Дата на публикуване: 11/8/2019 2:56:35 PM

(184 KB)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 12 Дата на публикуване: 11/11/2019 10:44:36 AM

(56 KB)
Съобщение за спиране на процедурата 13 Дата на публикуване: 11/22/2019 4:51:27 PM

(119 KB)
Информация при производство по обжалване 14 Дата на публикуване: 11/22/2019 4:54:12 PM

(2 MB)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 15 Дата на публикуване: 12/23/2019 12:08:03 PM

(739 KB)
Разяснения от 21.01.2020 г. 16 Дата на публикуване: 1/21/2020 10:29:31 AM

(1 MB)
Протокол № 1 17 Дата на публикуване: 2/24/2020 1:17:52 PM

(400 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 18 Дата на публикуване: 5/21/2020 3:27:00 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 19 Дата на публикуване: 5/28/2020 1:56:13 PM

(541 KB)
Протокол № 3 от работата на комисията 20 Дата на публикуване: 5/28/2020 1:56:42 PM

(9 MB)
Доклад от работата на комисията 21 Дата на публикуване: 5/28/2020 1:57:44 PM

(2 MB)
Решение за избор на изпълнител 22 Дата на публикуване: 5/28/2020 1:58:14 PM

(934 KB)
Решение за поправка на очевидна фактическа грешка 23 Дата на публикуване: 6/4/2020 5:01:19 PM

(4 MB)
Договор 24 Дата на публикуване: 8/17/2020 3:16:04 PM

(33 MB)
Приложения към Договор 25 Дата на публикуване: 8/17/2020 3:23:44 PM

(405 KB)
Обявление за възложена поръчка 26 Дата на публикуване: 8/17/2020 3:27:43 PM

(399 KB)
Допълнително споразумение от 18.12.2020 г. 27 Дата на публикуване: 1/8/2021 10:23:41 AM

(384 KB)
Обявление за изменение на обществена поръчка 28 Дата на публикуване: 1/8/2021 10:24:25 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.