МОН-2018-0001

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 1/18/2018 11:34:52 AM Последна модификация: 4/11/2018 10:27:07 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.1.2018 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 1/18/2018 11:37:01 AM

(2 MB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 1/18/2018 11:37:33 AM

(3 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 2/12/2018 4:39:08 PM

(4 MB)
Оценъчни листове 4 Дата на публикуване: 2/12/2018 4:39:36 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 2/12/2018 4:40:03 PM

(212 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 2/12/2018 4:40:34 PM

(4 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 4/11/2018 10:26:38 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 4/11/2018 10:27:07 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.