МОН-2019-0019

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/4/2019 12:20:01 PM Последна модификация: 8/29/2019 11:06:32 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, ОП НОИР 2014-2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.6.2019 г. 17:30

(644 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/4/2019 12:25:11 PM

(931 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 6/4/2019 12:27:34 PM

(993 KB)
Съобщение 3 Дата на публикуване: 6/5/2019 5:02:02 PM

(3 MB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 6/25/2019 4:54:15 PM

(1 MB)
Оценъчни листове 5 Дата на публикуване: 6/25/2019 4:54:46 PM

(508 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 6/25/2019 4:55:15 PM

(11 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 8/29/2019 11:04:04 AM

(368 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 8/29/2019 11:06:32 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.