МОН-2019-0016

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/23/2019 2:38:03 PM Последна модификация: 11/19/2019 9:40:11 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 5 „Доставка на автобуси с от 17+1 до 22+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30

(969 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:39:14 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:39:43 PM

(161 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:52:12 PM

(77 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:53:11 PM

(1 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 7/11/2019 10:51:13 AM

(185 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 7/11/2019 10:52:44 AM

(153 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 11/19/2019 9:40:11 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.