МОН-2019-0009

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/28/2019 5:47:22 PM Последна модификация: 10/29/2019 10:37:07 AM

„Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по 4 обособени позиции

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 4.4.2019 г. 17:30

(250 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 3/5/2019 6:53:12 PM

(749 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 3/5/2019 6:53:34 PM

(7 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 3/5/2019 6:54:02 PM

(762 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 3/5/2019 6:54:30 PM

(180 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 3/5/2019 6:54:52 PM

(80 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 3/5/2019 6:55:13 PM

(90 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 3/5/2019 6:55:36 PM

(146 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 3/5/2019 6:56:10 PM

(324 KB)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 9 Дата на публикуване: 3/21/2019 10:51:08 AM

(7 MB)
Променена документация 10 Дата на публикуване: 3/21/2019 10:51:41 AM

(4 MB)
Променени технически спецификации 11 Дата на публикуване: 3/21/2019 10:53:41 AM

(657 KB)
Променена методика за оценка 12 Дата на публикуване: 3/21/2019 10:54:46 AM

(7 MB)
Разяснения от 26.03.2019 г. 13 Дата на публикуване: 3/26/2019 5:55:20 PM

(114 KB)
Разяснения от 28.03.2019 г. 14 Дата на публикуване: 3/28/2019 3:12:57 PM

(179 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 15 Дата на публикуване: 6/26/2019 5:41:25 PM

(666 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 16 Дата на публикуване: 6/26/2019 5:41:56 PM

(26 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 17 Дата на публикуване: 8/15/2019 1:07:33 PM

(2 MB)
Протокол № 3 от работата на комисията 18 Дата на публикуване: 8/30/2019 5:06:44 PM

(986 KB)
Протокол № 4 от работата на комисията 19 Дата на публикуване: 8/30/2019 5:07:28 PM

(3 MB)
Доклад от работата на комисията 20 Дата на публикуване: 8/30/2019 5:08:02 PM

(3 MB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 1 21 Дата на публикуване: 8/30/2019 5:10:25 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 2 22 Дата на публикуване: 8/30/2019 5:10:58 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 3 23 Дата на публикуване: 8/30/2019 5:11:20 PM

(2 MB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 4 24 Дата на публикуване: 8/30/2019 5:11:44 PM

(232 KB)
Рамково споразумение по обособена позиция № 2 25 Дата на публикуване: 10/29/2019 10:32:35 AM

(186 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 2 26 Дата на публикуване: 10/29/2019 10:33:06 AM

(255 KB)
Рамково споразумение по обособена позиция № 3 27 Дата на публикуване: 10/29/2019 10:33:58 AM

(187 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 3 28 Дата на публикуване: 10/29/2019 10:34:28 AM

(270 KB)
Рамково споразумение по обособена позиция № 4 29 Дата на публикуване: 10/29/2019 10:36:37 AM

(188 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 4 30 Дата на публикуване: 10/29/2019 10:37:07 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.