МОН-2019-0038

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/4/2019 12:48:37 PM Последна модификация: 2/27/2020 1:06:20 PM

„Анализ и оценка на качеството на извършените квалификационни дейности за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти и за придобиване на професионално-квалификационни степени по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30

(939 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 10/7/2019 10:59:40 AM

(1 MB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 10/7/2019 11:01:08 AM

(1 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 10/9/2019 11:13:04 AM

(906 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 10/9/2019 1:45:24 PM

(633 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 10/9/2019 1:45:51 PM

(365 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 10/9/2019 1:46:50 PM

(83 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 10/9/2019 1:47:17 PM

(138 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 10/9/2019 1:47:42 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 9 Дата на публикуване: 11/25/2019 3:32:55 PM

(3 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 2/11/2020 4:10:16 PM

(4 MB)
Доклад от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 2/11/2020 4:11:13 PM

(3 MB)
Решение за прекратяване 12 Дата на публикуване: 2/11/2020 4:11:55 PM

(364 KB)
Обявление за възложена поръчка-прекратяване 13 Дата на публикуване: 2/27/2020 1:06:20 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.