МОН-2020-0022

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/7/2020 2:39:31 PM Последна модификация: 9/23/2020 2:40:25 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на образованието и науката“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 17.8.2020 г. 17:30

(3 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 8/7/2020 2:41:02 PM

(86 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 8/7/2020 2:41:33 PM

(228 KB)
Проект на договор 3 Дата на публикуване: 8/7/2020 2:41:57 PM

(80 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 8/7/2020 2:42:22 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 8/20/2020 10:57:27 AM

(2 MB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 8/20/2020 10:57:56 AM

(23 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 9/18/2020 10:57:48 AM

(189 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 9/18/2020 10:58:21 AM

(152 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 9/23/2020 2:40:25 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.