МОН-2020-0014

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/23/2020 11:21:50 AM Последна модификация: 8/11/2020 4:01:30 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.7.2020 г. 17:30

(915 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/23/2020 11:23:30 AM

(47 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 6/23/2020 11:23:50 AM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/6/2020 4:33:25 PM

(1 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 7/15/2020 2:32:10 PM

(419 KB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 7/15/2020 2:33:32 PM

(2 MB)
Договор 6 Дата на публикуване: 8/6/2020 5:21:09 PM

(189 KB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 8/6/2020 5:21:41 PM

(369 KB)
Обявление за приключване на договор 8 Дата на публикуване: 8/11/2020 4:01:30 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.