МОН-2018-0015

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/4/2018 2:36:43 PM Последна модификация: 7/30/2018 3:31:37 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет:„Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 3 - „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30

(2 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/4/2018 2:42:34 PM

(772 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/4/2018 2:42:59 PM

(672 KB)
Допълнителни разяснения 3 Дата на публикуване: 4/10/2018 5:06:46 PM

(1 MB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 4 Дата на публикуване: 4/17/2018 4:48:41 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 5/9/2018 5:09:35 PM

(5 MB)
Доклад от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 5/9/2018 5:10:03 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 7 Дата на публикуване: 5/9/2018 5:10:27 PM

(14 MB)
Договор 8 Дата на публикуване: 7/2/2018 11:24:25 AM

(171 KB)
Обявление за възложена поръчка 9 Дата на публикуване: 7/2/2018 11:25:30 AM

(917 KB)
Обявление за приключване на договор 10 Дата на публикуване: 7/30/2018 3:31:37 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.