МОН-2020-0008

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/2/2020 1:51:34 PM Последна модификация: 7/1/2020 5:20:43 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 4 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената Рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2020 г. 17:30

(300 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/2/2020 1:52:29 PM

(22 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/2/2020 1:52:48 PM

(358 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/27/2020 12:56:37 PM

(126 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 4 Дата на публикуване: 5/7/2020 12:56:00 PM

(356 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 5/15/2020 1:58:14 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 5/15/2020 1:58:53 PM

(225 KB)
Решение за избор на изпълнител 7 Дата на публикуване: 5/15/2020 1:59:26 PM

(1 MB)
Договор 8 Дата на публикуване: 6/25/2020 11:11:05 AM

(187 KB)
Обявление за възложена поръчка 9 Дата на публикуване: 6/25/2020 11:12:20 AM

(257 KB)
Обявление за приключване на договор 10 Дата на публикуване: 7/1/2020 5:20:43 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.