МОН-2019-0029

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 7/22/2019 2:24:13 PM Последна модификация: 1/8/2020 10:56:18 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.7.2019 г. 17:30

(205 KB)
Покана по чл. 82, ал. 2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 7/22/2019 2:41:50 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 7/22/2019 2:43:24 PM

(148 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/30/2019 10:15:12 AM

(64 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 7/30/2019 10:15:40 AM

(334 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 9/9/2019 4:34:17 PM

(350 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 9/9/2019 4:35:33 PM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 1/8/2020 10:56:18 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.