Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:50 PM Последна модификация: 4/15/2016 3:57:45 PM

04.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0013
„Извършване на денонощна физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.5.2016 г. 17:00
22 Дата на създаване: 4/7/2016 11:53:23 AM
МОН-2016-0014
„Създаване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище” по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.5.2016 г. 17:30
23 Дата на създаване: 4/7/2016 2:06:44 PM
МОН-2016-0017
„Оборудване с офис техника на клубове „Кариера” и центровете за кариерно ориентиране” по две обособени позиции по проект BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.5.2016 г. 17:30
24 Дата на създаване: 4/13/2016 1:40:38 PM
МОН-2016-0018
„Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по ОП НОИР 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 6.6.2016 г. 17:00
25 Дата на създаване: 4/13/2016 4:15:11 PM
МОН-2016-0019
„Поддръжка, системно и техническо обслужване на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.5.2016 г. 17:00
26 Дата на създаване: 4/14/2016 1:27:54 PM
МОН-2016-0020
„Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.5.2016 г. 17:00
27 Дата на създаване: 4/15/2016 3:57:45 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.