МОН-2020-0015

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/23/2020 4:22:28 PM Последна модификация: 9/2/2020 4:54:16 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.7.2020 г. 17:30

(2 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/23/2020 4:25:57 PM

(346 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 6/23/2020 4:26:44 PM

(636 KB)
Проект на договор 3 Дата на публикуване: 6/23/2020 4:27:08 PM

(65 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 6/23/2020 4:27:32 PM

(2 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 7/7/2020 5:37:35 PM

(814 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 7 Дата на публикуване: 7/15/2020 2:41:00 PM

(325 KB)
Решение за избор на изпълнител 8 Дата на публикуване: 7/15/2020 2:41:41 PM

(19 MB)
Договор 9 Дата на публикуване: 7/30/2020 11:38:54 AM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 10 Дата на публикуване: 7/30/2020 11:39:29 AM

(2 MB)
Обявление за приключване на договор 11 Дата на публикуване: 9/2/2020 4:54:16 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.