МОН-2019-0015

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/23/2019 2:35:25 PM Последна модификация: 11/19/2019 9:33:05 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 4 „Доставка на автобуси с от 14+1 до 16+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30

(966 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:36:50 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:37:22 PM

(156 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:49:11 PM

(79 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:50:11 PM

(458 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 6/27/2019 10:46:31 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 6/27/2019 10:46:53 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 11/19/2019 9:33:05 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.