МОН-2018-0014

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/3/2018 11:25:58 AM Последна модификация: 7/30/2018 3:30:52 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 2 - „Доставка на копирна хартия“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2018 г. 17:30

(2 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/3/2018 11:31:35 AM

(733 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/3/2018 11:31:56 AM

(1 MB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 3 Дата на публикуване: 4/17/2018 4:46:46 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 5/9/2018 2:37:53 PM

(4 MB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 5/9/2018 2:38:30 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 5/9/2018 2:39:00 PM

(13 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 6/22/2018 4:04:42 PM

(172 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 6/22/2018 4:05:56 PM

(893 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 7/30/2018 3:30:52 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.