Дата на създаване: 5/9/2016 2:23:22 PM Последна модификация: 10/12/2018 5:34:11 PM

Покана до определени лица

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0048
„Създаване на тестови задачи и на финални тестове за сертифициране на резултати от обучението по Проект BG05M20P001-3.004 „Нов шанс за успех”, процедура за директно предоставяне „Ограмотяване на възрастни” – Фаза 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене“
[Покана до определени лица] Краен срок за подаване на документи: 14.12.2017 г. 17:30
1 Дата на създаване: 12/4/2017 3:24:36 PM
МОН-2018-0026
„Разширения и дейности, включително чрез добавяне на нови функционалности в Системата за управление на документооборота и работния поток „EVENTIS R7“
[Покана до определени лица] Краен срок за подаване на документи: 17.10.2018 г. 17:30
2 Дата на създаване: 10/12/2018 5:34:11 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.