МОН-2019-0018

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/23/2019 2:43:39 PM Последна модификация: 1/15/2020 10:20:03 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30

(968 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:44:43 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:45:08 PM

(155 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:57:22 PM

(78 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:58:11 PM

(301 KB)
Договор 6 Дата на публикуване: 6/27/2019 10:40:58 AM

(182 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 6/27/2019 10:42:14 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 10 Дата на публикуване: 1/15/2020 10:20:03 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.