Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:58 PM Последна модификация: 11/29/2017 2:15:35 PM

11.2017-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0039
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 20.11.2017 г. 17:30
67 Дата на създаване: 11/8/2017 5:53:12 PM
МОН-2017-0040
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики” – фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 28.11.2017 г. 17:30
68 Дата на създаване: 11/15/2017 2:51:57 PM
МОН-2017-0041
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект „Нов шанс за успех“, процедура за директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни“ – Фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.11.2017 г. 17:30
69 Дата на създаване: 11/15/2017 3:00:44 PM
МОН-2017-0042
„Избор на оператор по обособени позиции за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти и програми, по които МОН е бенефициент и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност” (по две обособени позиции)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 23.2.2018 г. 17:30
70 Дата на създаване: 11/16/2017 11:39:48 AM
МОН-2017-0043
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект: BG05M20P001-2.005-001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1”, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.11.2017 г. 17:30
71 Дата на създаване: 11/16/2017 12:34:51 PM
МОН-2017-0044
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.11.2017 г. 17:30
72 Дата на създаване: 11/17/2017 3:39:51 PM
МОН-2017-0045
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1”, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.11.2017 г. 17:30
73 Дата на създаване: 11/20/2017 2:44:46 PM
МОН-2017-0046
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 4.12.2017 г. 17:30
74 Дата на създаване: 11/29/2017 2:15:35 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.