Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:50 PM Последна модификация: 3/29/2016 3:38:20 PM

03.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0010
„Офис обзавеждане на клубове „Кариера” по две обособени позиции по проект BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.4.2016 г. 17:30
21 Дата на създаване: 3/29/2016 3:38:20 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.