МОН-2020-0011

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/4/2020 5:53:43 PM Последна модификация: 6/5/2020 2:29:27 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.5.2020 г. 17:30

(334 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/4/2020 5:59:15 PM

(48 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 5/4/2020 5:59:41 PM

(471 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 6/5/2020 2:28:58 PM

(247 KB)
Решение за прекратяване 4 Дата на публикуване: 6/5/2020 2:29:27 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.