Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:51 PM Последна модификация: 8/29/2016 1:22:49 PM

08.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0029
„Осигуряването на достъп до информацията в електронната база данни Springer link”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 18.8.2016 г. 17:30
31 Дата на създаване: 8/9/2016 2:13:32 PM
МОН-2016-0030
„Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти и програми с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 17.9.2016 г. 17:30
32 Дата на създаване: 8/12/2016 3:33:05 PM
МОН-2016-0031
„Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 7.9.2016 г. 17:00
33 Дата на създаване: 8/15/2016 4:10:17 PM
МОН-2016-0034
„Надграждане, актуализиране и поддръжка на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (НПКОУ – http://orientirane.mon.bg)”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 15.9.2016 г. 17:30
34 Дата на създаване: 8/23/2016 3:29:15 PM
МОН-2016-0035
„Разработване на модел „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.9.2016 г. 17:30
35 Дата на създаване: 8/23/2016 3:42:52 PM
МОН-2016-0036
„Разработване на инструменти за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане и адаптиране на инструменти за кариерно ориентиране на ученици със специални образователни потребности”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 19.9.2016 г. 17:30 ч.
36 Дата на създаване: 8/29/2016 1:22:49 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.