Дата на създаване: 10/24/2014 3:25:50 PM Последна модификация: 3/11/2020 2:27:51 PM

Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
2014-Процедури по ЗОП

2015-Процедури по ЗОП

2016-Процедури по ЗОП

2017-Процедури по ЗОП

2018-Процедури по ЗОП

МОН-2019-0018
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30
139 Дата на създаване: 5/23/2019 2:44:03 PM
МОН-2019-0032
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 190 бр. стационарни интерактивни дъски
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.8.2019 г. 17:30
153 Дата на създаване: 8/15/2019 2:34:06 PM
МОН-2020-0035
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 3 „Ъпгрейд на съществуващата инфраструктура“ - доставка на допълнителен модул за архивиране – 2 бр., допълнително дисково шаси - ТИП 2 – 4 бр., допълнително дисково шаси - ТИП 3 – 6 бр. и Надграждане на платформата за управление на бекъп и архивиране – лицензи за виртуална среда – 2 бр.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.11.2020 г. 17:30
217 Дата на създаване: 11/20/2020 5:49:51 PM
МОН-2019-0058
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.12.2019 г. 17:30
176 Дата на създаване: 12/5/2019 11:18:54 AM
МОН-2019-0017
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30
138 Дата на създаване: 5/23/2019 2:40:48 PM
МОН-2018-0005
„Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2017/2018 година”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 28.2.2018 г. 17:30
96 Дата на създаване: 2/7/2018 10:57:47 AM
МОН-2019-0006
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката“
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 11.3.2019 г. 17:30
128 Дата на създаване: 2/25/2019 5:34:33 PM
МОН-2019-0016
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 5 „Доставка на автобуси с от 17+1 до 22+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30
137 Дата на създаване: 5/23/2019 2:38:32 PM
МОН-2019-0011
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2019 г. 17:30
133 Дата на създаване: 4/2/2019 5:22:49 PM
МОН-2018-0004
Адаптиране на методологията за ограмотяване и обучение на възрастни с новото учебно съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 12.2.2018 г. 17:30
95 Дата на създаване: 2/2/2018 6:05:18 PM
МОН-2018-0027
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.10.2018 г. 17:30
114 Дата на създаване: 10/17/2018 5:14:07 PM
МОН-2019-0015
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 4 „Доставка на автобуси с от 14+1 до 16+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30
136 Дата на създаване: 5/23/2019 2:36:01 PM
МОН-2019-0031
Предоставяне на услуги, свързани с провеждане на "Европейски конкурс за млади учени 2019 - EUCYS2019“ по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи:
152 Дата на създаване: 8/12/2019 4:50:37 PM
МОН-2020-0017
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 6.7.2020 г. 23:59
200 Дата на създаване: 6/26/2020 10:42:26 AM
МОН-2020-0032
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция №3 Доставка на принтери, скенери и мултифункционални устройства, комплексно решение за печат - доставка на 31 броя монохромни лазерни/LED мултифункционални устройства А4
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.11.2020 г. 17:30
214 Дата на създаване: 11/6/2020 5:12:52 PM
МОН-2018-0003
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.2.2018 г. 17:30
94 Дата на създаване: 2/2/2018 9:39:24 AM
МОН-2019-0014
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 2 „Доставка на автобуси с от 9+1 до 16+1 места със задвижване на всички колела (4х4)“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30
135 Дата на създаване: 5/23/2019 2:33:07 PM
МОН-2019-0030
„Наемане на система за централизирано управление и поддръжка на печатната среда в Министерство на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.9.2019 г. 17:30
151 Дата на създаване: 8/7/2019 2:20:49 PM
МОН-2019-0041
„Доставка на софтуерни лицензи за централизирано управление и контрол на студентски общежития и столове”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30
160 Дата на създаване: 10/9/2019 1:57:12 PM
МОН-2019-0060
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2019 г. 23:59
178 Дата на създаване: 12/9/2019 5:53:02 PM
МОН-2018-0002
Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” за нуждите на Министерството на образованието и науката (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.2.2018 г. 17:30
93 Дата на създаване: 1/26/2018 2:09:26 PM
МОН-2019-0056
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30
174 Дата на създаване: 11/27/2019 5:58:43 PM
МОН-2019-0004
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus, Analytical report Scopus, Expert Look up и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 8.2.2019 г. 17:30
126 Дата на създаване: 2/5/2019 2:00:00 PM
МОН-2020-0030
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 934 броя преносими компютри – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.11.2020 г. 17:30
212 Дата на създаване: 11/6/2020 5:01:20 PM
МОН-2020-0043
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.12.2020 г. 17:30
225 Дата на създаване: 12/1/2020 6:19:25 PM
МОН-2019-0059
Поддържане и администриране на данни в софтуерна платформа за управление и отчитане на дейности по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 11.12.2019 г. 17:30
177 Дата на създаване: 12/9/2019 5:41:22 PM
МОН-2020-0015
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.7.2020 г. 17:30
198 Дата на създаване: 6/23/2020 4:24:57 PM
МОН-2020-0018
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.7.2020 г. 23:59
201 Дата на създаване: 6/26/2020 10:48:51 AM
МОН-2019-0055
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30
173 Дата на създаване: 11/27/2019 5:55:39 PM
МОН-2019-0044
„Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 25.11.2019 г. 17:30
163 Дата на създаване: 10/21/2019 4:19:15 PM
МОН-2018-0025
„Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.11.2018 г. 17:30
113 Дата на създаване: 9/28/2018 4:48:16 PM
МОН-2020-0042
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 5 „Доставка на автобуси с от 17+1 до 22+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.12.2020 г. 17:30
224 Дата на създаване: 12/1/2020 6:12:45 PM
МОН-2020-0014
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.7.2020 г. 17:30
197 Дата на създаване: 6/23/2020 11:22:44 AM
МОН-2018-0017
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 4 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
107 Дата на създаване: 4/5/2018 2:00:54 PM
МОН-2020-0041
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на таблети за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.12.2020 г. 23:59
223 Дата на създаване: 11/30/2020 2:02:49 PM
МОН-2020-0016
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 6.7.2020 г. 23:59
199 Дата на създаване: 6/25/2020 1:27:01 PM
МОН-2019-0002
„Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2018/2019 година и Национално външно оценяване след 7 клас за сесия юни на учебната 2018/2019 година”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 22.2.2019 г. 17:30
125 Дата на създаване: 2/1/2019 9:05:09 AM
МОН-2018-0016
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
106 Дата на създаване: 4/5/2018 1:50:18 PM
МОН-2019-0029
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.7.2019 г. 17:30
150 Дата на създаване: 7/22/2019 2:29:21 PM
МОН-2020-0040
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.12.2020 г. 23:59
222 Дата на създаване: 11/30/2020 1:55:06 PM
МОН-2019-0001
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.2.2019 г. 17:30
124 Дата на създаване: 1/31/2019 11:06:03 AM
МОН-2018-0015
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет:„Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 3 - „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
105 Дата на създаване: 4/4/2018 2:41:37 PM
МОН-2018-0024
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 4.9.2018 г. 17:30
112 Дата на създаване: 8/28/2018 6:26:34 PM
МОН-2020-0046
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-3.018-0001-C01 „Подкрепа за приобщаващо образование“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.12.2020 г. 17:30
228 Дата на създаване: 12/11/2020 12:52:54 PM
МОН-2018-0014
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 2 - „Доставка на копирна хартия“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2018 г. 17:30
104 Дата на създаване: 4/3/2018 11:27:38 AM
МОН-2020-0027
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 100 бр. късофокусни прожектора
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020 г. 17:30
209 Дата на създаване: 10/8/2020 2:59:16 PM
МОН-2019-0028
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.7.2019 г. 17:30
149 Дата на създаване: 7/12/2019 4:00:31 PM
МОН-2019-0024
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 5: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59
145 Дата на създаване: 6/21/2019 2:39:11 PM
МОН-2019-0052
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.11.2019 г. 23:59
170 Дата на създаване: 11/13/2019 1:55:29 PM
МОН-2019-0043
„Техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.11.2019 г. 17:30
162 Дата на създаване: 10/18/2019 9:14:48 AM
МОН-2020-0026
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 100 бр. стационарни интерактивни дъски
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020 г. 17:30
208 Дата на създаване: 10/8/2020 2:56:30 PM
МОН-2019-0027
„Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на висшите училища и научните институти в Република България”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.8.2019 г. 17:30
148 Дата на създаване: 7/12/2019 2:05:44 PM
МОН-2020-0013
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 100 броя преносими компютри – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.6.2020 г. 17:30
196 Дата на създаване: 5/21/2020 3:39:08 PM
МОН-2020-0037
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 1 000 броя преносими компютри – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.12.2020 г. 17:30
219 Дата на създаване: 11/27/2020 5:48:50 PM
МОН-2019-0042
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект „Нов шанс за успех", процедура за директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни" -Фаза 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 24.10.2019 г. 17:30
161 Дата на създаване: 10/14/2019 2:23:49 PM
МОН-2020-0045
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 11 броя преносими компютри – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.12.2020 г. 17:30
227 Дата на създаване: 12/9/2020 4:25:58 PM
МОН-2018-0023
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 14.8.2018 г. 17:30
111 Дата на създаване: 8/7/2018 4:35:31 PM
МОН-2019-0021
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 2: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59
142 Дата на създаване: 6/21/2019 2:11:00 PM
МОН-2018-0013
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 4 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 2 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2018 г. 17:30
103 Дата на създаване: 3/23/2018 5:50:20 PM
МОН-2020-0025
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.10.2020 г. 17:30
207 Дата на създаване: 9/23/2020 12:04:41 PM
МОН-2020-0003
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.4.2020 г. 17:30
186 Дата на създаване: 3/27/2020 5:20:43 PM
МОН-2018-0012
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.4.2018 г. 17:30
102 Дата на създаване: 3/23/2018 3:53:17 PM
МОН-2020-0034
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Комуникации и сигурност“ - доставка на 7 броя комутатор за достъп тип 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.11.2020 г. 17:30
216 Дата на създаване: 11/20/2020 5:42:02 PM
МОН-2019-0050
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 2000 бр. интерактивни дисплея тип 4 по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30
169 Дата на създаване: 11/1/2019 5:00:50 PM
МОН-2018-0011
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2018 г. 17:30
101 Дата на създаване: 3/22/2018 11:43:57 AM
МОН-2020-0024
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 210 бр. интерактивни дисплея тип 4
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 28.9.2020 г. 17:30
206 Дата на създаване: 9/18/2020 10:13:48 AM
МОН-2019-0065
„Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 30.1.2020 г. 17:30
183 Дата на създаване: 12/31/2019 9:28:02 AM
МОН-2019-0049
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 527 броя преносими компютри – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30
168 Дата на създаване: 11/1/2019 10:58:21 AM
МОН-2019-0040
„Избор на изпълнител за разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.1.2020 г. 17:30
159 Дата на създаване: 10/8/2019 4:43:07 PM
МОН-2018-0020
„Разработка на информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.6.2018 г. 17:30
109 Дата на създаване: 5/8/2018 3:16:03 PM
МОН-2018-0010
„Осигуряване на логистика за провеждане на събития, свързани с дейностите на Министерството на образованието и науката по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2018 г. 17:30
100 Дата на създаване: 3/19/2018 5:33:25 PM
МОН-2020-0033
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“ - доставка на 296 броя лицензи за Специализиран софтуер - централизирана клауд базирана конзола с възможност за трансфер и обработка на данни към/от клауд базирани конзоли
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.11.2020 г. 17:30
215 Дата на създаване: 11/20/2020 9:14:26 AM
МОН-2019-0048
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 159 броя таблета – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30
167 Дата на създаване: 11/1/2019 10:53:45 AM
МОН-2019-0064
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Министерството на образованието и науката“
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 24.1.2020 г. 17:30
182 Дата на създаване: 12/30/2019 11:43:41 AM
МОН-2017-0025
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.10.2017 г. 17:30
86 Дата на създаване: 1/12/2018 2:11:25 PM
МОН-2018-0037
„Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 24.1.2019 г. 17:30
123 Дата на създаване: 12/20/2018 10:00:50 AM
МОН-2019-0047
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 187 броя работни станции (настолни) – ТИП 1
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30
166 Дата на създаване: 11/1/2019 10:48:21 AM
МОН-2018-0009
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2018 г. 17:30
99 Дата на създаване: 3/19/2018 12:07:46 PM
МОН-2019-0026
„Поддръжка, системно и техническо обслужване на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.7.2019 г. 17:30
147 Дата на създаване: 6/21/2019 3:53:24 PM
МОН-2019-0038
„Анализ и оценка на качеството на извършените квалификационни дейности за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогическите специалисти и за придобиване на професионално-квалификационни степени по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30
158 Дата на създаване: 10/4/2019 12:50:33 PM
МОН-2018-0036
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
122 Дата на създаване: 12/18/2018 7:48:51 PM
МОН-2020-0011
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.5.2020 г. 17:30
194 Дата на създаване: 5/4/2020 5:57:45 PM
МОН-2019-0025
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 6: „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59
146 Дата на създаване: 6/21/2019 2:42:26 PM
МОН-2020-0044
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.12.2020 г. 17:30
226 Дата на създаване: 12/1/2020 6:24:39 PM
МОН-2018-0035
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
121 Дата на създаване: 12/18/2018 7:45:45 PM
МОН-2019-0010
„Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти и програми с бенефициент Министерството на образованието и науката”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.4.2019 г. 17:30
132 Дата на създаване: 2/28/2019 5:58:12 PM
МОН-2019-0046
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 8.11.2019 г. 17:30
165 Дата на създаване: 10/29/2019 2:54:22 PM
МОН-2018-0022
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.6.2018 г. 17:30
110 Дата на създаване: 6/5/2018 10:24:51 AM
МОН-2019-0037
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.10.2019 г. 23:59
157 Дата на създаване: 10/3/2019 10:23:23 AM
МОН-2020-0031
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 107 броя таблета – ТИП 1
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.11.2020 г. 17:30
213 Дата на създаване: 11/6/2020 5:07:40 PM
МОН-2018-0034
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 5 „Доставка на автобуси с от 17+1 до 22+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
120 Дата на създаване: 12/18/2018 7:42:13 PM
МОН-2020-0010
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 3 „Ъпгрейд на съществуващата инфраструктура“ - доставката на допълнителен модул за архивиране – 12 бр.
[Ограничена процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2020 г. 17:30
193 Дата на създаване: 4/2/2020 5:26:23 PM
МОН-2019-0023
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 4: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59
144 Дата на създаване: 6/21/2019 2:33:13 PM
МОН-2019-0057
Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.12.2019 г. 23:59
175 Дата на създаване: 12/4/2019 1:14:14 PM
МОН-2018-0033
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 4 „Доставка на автобуси с от 14+1 до 16+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
119 Дата на създаване: 12/18/2018 7:38:25 PM
МОН-2020-0009
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Комуникации и сигурност“ - доставка на 2 бр. VPN маршрутизатор тип 3, 9 бр. Комутатор за достъп тип 2, 1 бр. Система за защита на електронната поща, 850 бр. Лиценз за 1 потребител на Система за защита на електронната поща, 58 бр. 10GE SFP + модул тип 1 и 4 бр. 10GE SFP + модул тип 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2020 г. 17:30
192 Дата на създаване: 4/2/2020 5:02:22 PM
МОН-2019-0022
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59
143 Дата на създаване: 6/21/2019 2:15:11 PM
МОН-2020-0029
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 255 броя работни станции (настолни) – ТИП 1
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.11.2020 г. 17:30
211 Дата на създаване: 11/6/2020 4:50:26 PM
МОН-2020-0023
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех" с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 20.8.2020 г. 17:30
205 Дата на създаване: 8/10/2020 3:20:00 PM
МОН-2018-0032
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 2 „Доставка на автобуси с от 9+1 до 16+1 места със задвижване на всички колела (4х4)“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.12.2018 г. 17:30
118 Дата на създаване: 12/18/2018 7:29:47 PM
МОН-2020-0008
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 4 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената Рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2020 г. 17:30
191 Дата на създаване: 4/2/2020 1:51:51 PM
МОН-2018-0007
Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.4.2018 г. 17:30
98 Дата на създаване: 3/1/2018 5:55:32 PM
МОН-2020-0020
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“ - доставка на 180 броя лицензи за Специализиран софтуер - централизирана клауд базирана конзола за интегрирано управление, контрол и запис на събития и данни от IP камери за наблюдение и видео сървъри
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 20.7.2020 г. 17:30
202 Дата на създаване: 7/9/2020 3:14:48 PM
МОН-2019-0063
„Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 13.1.2020 г. 17:30
181 Дата на създаване: 12/18/2019 10:34:04 AM
МОН-2020-0022
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 17.8.2020 г. 17:30
204 Дата на създаване: 8/7/2020 2:40:07 PM
МОН-2020-0007
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет:„Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 3 - „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената Рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2020 г. 17:30
190 Дата на създаване: 4/2/2020 1:49:57 PM
МОН-2019-0020
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59
141 Дата на създаване: 6/21/2019 2:02:12 PM
МОН-2019-0062
Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), сесия май-юни и сесия август-септември, на национално външно оценяване след IV клас, след VII клас и след X клас за учебната 2019/2020 година
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.1.2020 г. 17:30
180 Дата на създаване: 12/17/2019 3:45:35 PM
МОН-2020-0039
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.12.2020 г. 23:59
221 Дата на създаване: 11/30/2020 1:45:31 PM
МОН-2020-0006
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 2 - „Доставка на копирна хартия“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената Рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2020 г. 17:30
189 Дата на създаване: 4/2/2020 1:47:52 PM
МОН-2018-0031
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Министерството на образованието и науката“
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 2.1.2019 г. 17:30
117 Дата на създаване: 12/4/2018 5:06:22 PM
МОН-2018-0019
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.5.2018 г. 17:30
108 Дата на създаване: 5/4/2018 10:34:15 AM
МОН-2020-0021
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.8.2020 г. 17:30
203 Дата на създаване: 8/3/2020 5:08:04 PM
МОН-2020-0005
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената Рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2020 г. 17:30
188 Дата на създаване: 4/2/2020 1:45:42 PM
МОН-2020-0028
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 150 броя преносими компютри – ТИП 2
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020 г. 17:30
210 Дата на създаване: 10/9/2020 11:31:17 AM
МОН-2020-0038
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 1 000 броя преносими компютри – ТИП 3
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.12.2020 г. 17:30
220 Дата на създаване: 11/27/2020 5:51:11 PM
МОН-2018-0028
„Актуализация, подобрения и абонаментно поддържане и обслужване на софтуерна система за управление на студентски общежития ORAK R5 HOTEL, версия Общежития, с обновяване и разширяване на функционалности по отношение на студентското хранене”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 26.10.2018 г. 17:30
115 Дата на създаване: 10/19/2018 2:35:40 PM
МОН-2019-0061
„Издаване, зареждане и предоставяне на превозни документи за всички линии на Столичен градски транспорт за служителите на Министерство на образованието и науката“
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи:
179 Дата на създаване: 12/11/2019 9:59:28 AM
МОН-2020-0004
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.4.2020 г. 17:30
187 Дата на създаване: 3/27/2020 5:22:28 PM
МОН-2019-0054
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 3 „Ъпгрейд на съществуващата инфраструктура“ - надграждане на платформата за управление на бекъп и архивиране - лицензи за виртуална среда
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30
172 Дата на създаване: 11/21/2019 2:18:57 PM
МОН-2019-0019
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.6.2019 г. 17:30
140 Дата на създаване: 6/4/2019 12:22:15 PM
МОН-2018-0030
Доставка на топлинна енергия за обекти на Министерството на образованието и науката на територията на град София
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: