Дата на създаване: 10/24/2014 3:25:50 PM Последна модификация: 1/18/2018 11:36:03 AM

Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
2014-Процедури по ЗОП

2015-Процедури по ЗОП

2016-Процедури по ЗОП

2017-Процедури по ЗОП

МОН-2017-0010
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Генерал Тошево”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.4.2017 г. 17:30
84 Дата на създаване: 1/12/2018 2:09:42 PM
МОН-2017-0012
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево“, по три обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.4.2017 г. 17:30
85 Дата на създаване: 1/12/2018 2:10:12 PM
МОН-2017-0025
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.10.2017 г. 17:30
86 Дата на създаване: 1/12/2018 2:11:25 PM
МОН-2017-0034
„Предоставяне на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 3.10.2017 г. 17:30 ч.
87 Дата на създаване: 1/12/2018 2:12:13 PM
МОН-2017-0036
„Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите, включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН“ по 7 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.11.2017 г. 17:30
88 Дата на създаване: 1/12/2018 2:12:47 PM
МОН-2017-0037
„Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти и програми с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.11.2017 г. 17:30
89 Дата на създаване: 1/12/2018 2:13:14 PM
МОН-2017-0042
„Избор на оператор по обособени позиции за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти и програми, по които МОН е бенефициент и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност” (по две обособени позиции)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.12.2017 г. 17:30
90 Дата на създаване: 1/12/2018 2:13:37 PM
МОН-2017-0047
„Услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Министерството на образованието и науката и на проекти и програми, по които е бенефициент”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.1.2018 г. 17:30
91 Дата на създаване: 1/12/2018 2:14:11 PM
МОН-2018-0001
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.1.2018 г. 17:30
92 Дата на създаване: 1/18/2018 11:36:03 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.