Дата на създаване: 10/24/2014 3:25:50 PM Последна модификация: 4/11/2017 10:12:31 AM

Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2014-0001
Процедура по договаряне без обявление с предмет: „Осигуряване на свързаност на българските училища и научни институти към Пан-европейската научно изследователска комуникационна мрежа GEANT”
[Договаряне без обявление] Краен срок за подаване на документи: 13.11.2014 г. 17:30 ч.
1 Дата на създаване: 10/29/2014 11:59:19 AM
МОН-2014-0004
Процедура по договаряне без обявление с предмет: „Осигуряването на достъп до информацията в електронната платформа "Web of Science”
[Договаряне без обявление] Краен срок за подаване на документи: 12.1.2015 г. 17:30 ч.
2 Дата на създаване: 12/29/2014 2:12:15 PM
МОН-2015-0005
Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 23.3.2015 г. 17:30 ч.
3 Дата на създаване: 2/27/2015 1:32:13 PM
МОН-2015-0010
Открита процедура с предмет: „Изграждане на обединяващ електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование” финансирана със средства от ОПАК
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.5.2015 г. 17:30 ч.
5 Дата на създаване: 4/3/2015 10:53:28 AM
МОН-2015-0015
Открита процедура с предмет: „Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието и науката”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.6.2015 г. 17:30 ч.
6 Дата на създаване: 5/8/2015 11:41:58 AM
МОН-2015-0016
Открита процедура с предмет: „Надграждане на съществуващата информационна система на МОН с допълнителни модули или изграждане на нова модулна система за предоставяне на електронни административни услуги" по ОПАК
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 17.6.2015 г. 17:30 ч.
7 Дата на създаване: 5/8/2015 4:27:24 PM
МОН-2015-0027
Процедура по договаряне без обявление с предмет: „Надграждане на Информационната система на образованието с модули за он-лайн събиране и обработка на данни”
[Договаряне без обявление] Краен срок за подаване на документи: 18.8.2015 г. 17:30 ч.
8 Дата на създаване: 8/13/2015 3:01:07 PM
МОН-2015-0028
Процедура по договаряне без обявление с предмет: „Осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни, администрирани от издателството Елзевиер (Elsevier), ScienceDirect и SCOPUS, включително аналитичните платформи към SCOPUS”
[Договаряне без обявление] Краен срок за подаване на документи: 7.9.2015 г. 17:30 ч.
9 Дата на създаване: 8/27/2015 12:33:19 PM
МОН-2015-0029
„Осигуряване на персонал, извън нормативно утвърдената численост на Министерството на образованието и науката, за нуждите на МОН и проекти, по които МОН е бенефициент”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.10.2015 г. 17:30 ч.
10 Дата на създаване: 9/3/2015 2:10:29 PM
МОН-2015-0036
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.12.2015 г. 17:30 ч.
11 Дата на създаване: 11/30/2015 11:52:50 AM
МОН-2015-0037
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали ”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 8.12.2015 г. 17:30 ч.
12 Дата на създаване: 12/1/2015 9:33:50 AM
МОН-2015-0038
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1: „Доставка на рециклирана копирна хартия” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 8.12.2015 г. 17:30 ч.
13 Дата на създаване: 12/1/2015 11:40:19 AM
МОН-2015-0041
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.12.2015 г. 17:30 ч.
14 Дата на създаване: 12/14/2015 10:37:58 AM
МОН-2016-0001
Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.1.2016 г. 17:30 ч.
15 Дата на създаване: 1/5/2016 5:32:18 PM
МОН-2016-0002
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett - Packard (Хюлет Пакард)” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.1.2016 г. 17:00 ч.
16 Дата на създаване: 1/12/2016 12:42:37 PM
МОН-2016-0003
Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България за 2016 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.3.2016 г. 17:00 ч.
17 Дата на създаване: 1/22/2016 3:08:20 PM
МОН-2016-0004
„Избор на оператор по обособени позиции за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие за нуждите на МОН и проекти и програми, по които МОН е бенефициент
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.3.2016 г. 17:00 ч.
18 Дата на създаване: 1/22/2016 5:03:12 PM
МОН-2016-0005
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.2.2016 г. 17:00
19 Дата на създаване: 2/22/2016 10:59:44 AM
МОН-2016-0006
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.3.2016 г. 17:00
20 Дата на създаване: 2/23/2016 11:33:48 AM
МОН-2016-0010
„Офис обзавеждане на клубове „Кариера” по две обособени позиции по проект BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.4.2016 г. 17:30
21 Дата на създаване: 3/29/2016 3:38:20 PM
МОН-2016-0013
„Извършване на денонощна физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.5.2016 г. 17:00
22 Дата на създаване: 4/7/2016 11:53:23 AM
МОН-2016-0014
„Създаване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище” по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.5.2016 г. 17:30
23 Дата на създаване: 4/7/2016 2:06:44 PM
МОН-2016-0017
„Оборудване с офис техника на клубове „Кариера” и центровете за кариерно ориентиране” по две обособени позиции по проект BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.5.2016 г. 17:30
24 Дата на създаване: 4/13/2016 1:40:38 PM
МОН-2016-0018
„Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по ОП НОИР 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 6.6.2016 г. 17:00
25 Дата на създаване: 4/13/2016 4:15:11 PM
МОН-2016-0019
„Поддръжка, системно и техническо обслужване на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.5.2016 г. 17:00
26 Дата на създаване: 4/14/2016 1:27:54 PM
МОН-2016-0020
„Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.5.2016 г. 17:00
27 Дата на създаване: 4/15/2016 3:57:45 PM
МОН-2016-0021
Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на MICROSOFT за нуждите на образованието и науката в Република България
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.6.2016 г. 17:30
28 Дата на създаване: 5/25/2016 4:07:41 PM
МОН-2016-0022
„Осигуряването на достъп до информацията в електронната база данни Web of Science и свързаната към нея аналитична платформа InCites”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 22.6.2016 г. 17:30
29 Дата на създаване: 6/13/2016 2:12:24 PM
МОН-2016-0027
„Застраховане на студентите за времето на провеждане на студентските практики по проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики”, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 15.8.2016 г. 17:30 ч.
30 Дата на създаване: 7/25/2016 4:18:21 PM
МОН-2016-0029
„Осигуряването на достъп до информацията в електронната база данни Springer link”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 18.8.2016 г. 17:30
31 Дата на създаване: 8/9/2016 2:13:32 PM
МОН-2016-0030
„Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти и програми с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 17.9.2016 г. 17:30
32 Дата на създаване: 8/12/2016 3:33:05 PM
МОН-2016-0031
„Национално научно изследване на българския жестов език по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 7.9.2016 г. 17:00
33 Дата на създаване: 8/15/2016 4:10:17 PM
МОН-2016-0034
„Надграждане, актуализиране и поддръжка на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (НПКОУ – http://orientirane.mon.bg)”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 15.9.2016 г. 17:30
34 Дата на създаване: 8/23/2016 3:29:15 PM
МОН-2016-0035
„Разработване на модел „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.9.2016 г. 17:30
35 Дата на създаване: 8/23/2016 3:42:52 PM
МОН-2016-0036
„Разработване на инструменти за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане и адаптиране на инструменти за кариерно ориентиране на ученици със специални образователни потребности”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 19.9.2016 г. 17:30
36 Дата на създаване: 8/29/2016 1:22:49 PM
МОН-2016-0037
„Избор на оценители за извършване на оценка на проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.10.2016 г. 17:30
37 Дата на създаване: 9/21/2016 4:58:45 PM
МОН-2016-0038
„Осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни, администрирани от издателството Елзевиер (Elsevier), ScienceDirect и SCOPUS”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 21.10.2016 г. 17:30
38 Дата на създаване: 10/14/2016 11:08:28 AM
МОН-2016-0040
„Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на образованието и науката в Република България”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.11.2016 г. 17:30
39 Дата на създаване: 11/10/2016 3:33:30 PM
МОН-2016-0041
„Актуализация, подобрения и абонаментно поддържане и обслужване на софтуерна система за управление на студентски общежития ORAK R5 HOTEL, версия Общежития, с обновяване и разширяване на функционалности по отношение на студентското хранене”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 15.12.2016 г. 17:30
40 Дата на създаване: 12/8/2016 4:08:53 PM
МОН-2017-0001
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика за автомобили” по Обособена позиция 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.1.2017 г. 17:30
41 Дата на създаване: 1/9/2017 4:20:24 PM
МОН-2017-0002
Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 1.3.2017 г. 17:30 ч.
42 Дата на създаване: 2/8/2017 11:11:37 AM
МОН-2017-0003
Доставка на канцеларски и офис материали, принтерна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Центровете за кариерно ориентиране, пилотните училища и екипа за управление на проекта по четири обособени позиции по проект BG05M2OP001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование"
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.3.2017 г. 17:30
43 Дата на създаване: 2/15/2017 2:38:05 PM
МОН-2017-0004
Осъществяване на външен мониторинг за времето на провеждане на студентските практики по проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики” – Фаза 1, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 9.3.2017 г. 17:30
44 Дата на създаване: 2/16/2017 1:17:35 PM
МОН-2017-0005
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 23.2.2017 г. 17:30
45 Дата на създаване: 2/16/2017 4:01:27 PM
МОН-2017-0006
Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 27.3.2017 г. 17:30
46 Дата на създаване: 2/20/2017 4:44:50 PM
МОН-2017-0007
„Разработване на инструменти за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане и адаптиране на инструменти за кариерно ориентиране на ученици със специални образователни потребности”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 17.3.2017 г. 17:30
47 Дата на създаване: 2/21/2017 1:39:14 PM
МОН-2017-0010
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Генерал Тошево”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.4.2017 г. 17:30
48 Дата на създаване: 3/16/2017 2:31:15 PM
МОН-2017-0011
„Изготвяне на оценка на съответствието, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране на техническите паспорти на сградите за обект: Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Генерал Тошево“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 20.4.2017 г. 17:30
49 Дата на създаване: 3/16/2017 3:01:17 PM
МОН-2017-0012
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево“, по три обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.4.2017 г. 17:30
50 Дата на създаване: 3/16/2017 4:49:49 PM
МОН-2017-0013
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2017 г. 17:30
51 Дата на създаване: 3/22/2017 12:47:16 PM
МОН-2017-0015
„Развитие, поддръжка и интеграция на софтуерен продукт за реализацията на ученическите практики“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.5.2017 г. 17:30
52 Дата на създаване: 3/27/2017 3:38:32 PM
МОН-2017-0017
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Web of Science и свързаната към нея аналитична платформа InCites собственост на Clarivate Analytics“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 18.4.2017 г. 17:30
53 Дата на създаване: 4/11/2017 10:12:31 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator29102014:155310.