Дата на създаване: 10/24/2014 3:25:50 PM Последна модификация: 10/19/2018 2:35:40 PM

Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
2014-Процедури по ЗОП

2015-Процедури по ЗОП

2016-Процедури по ЗОП

2017-Процедури по ЗОП

МОН-2017-0010
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Генерал Тошево”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.4.2017 г. 17:30
84 Дата на създаване: 1/12/2018 2:09:42 PM
МОН-2017-0012
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево“, по три обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.4.2017 г. 17:30
85 Дата на създаване: 1/12/2018 2:10:12 PM
МОН-2017-0025
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.10.2017 г. 17:30
86 Дата на създаване: 1/12/2018 2:11:25 PM
МОН-2017-0034
„Предоставяне на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 3.10.2017 г. 17:30 ч.
87 Дата на създаване: 1/12/2018 2:12:13 PM
МОН-2017-0036
„Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите, включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН“ по 7 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.11.2017 г. 17:30
88 Дата на създаване: 1/12/2018 2:12:47 PM
МОН-2017-0037
„Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти и програми с бенефициент Министерството на образованието и науката“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.11.2017 г. 17:30
89 Дата на създаване: 1/12/2018 2:13:14 PM
МОН-2017-0042
„Избор на оператор по обособени позиции за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие за нуждите на Министерството на образованието и науката и проекти и програми, по които МОН е бенефициент и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност” (по две обособени позиции)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 23.2.2018 г. 17:30
90 Дата на създаване: 1/12/2018 2:13:37 PM
МОН-2017-0047
„Услуги по осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка за провеждане на събития, свързани с изпълнението на дейностите на Министерството на образованието и науката и на проекти и програми, по които е бенефициент”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.1.2018 г. 17:30
91 Дата на създаване: 1/12/2018 2:14:11 PM
МОН-2018-0001
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.1.2018 г. 17:30
92 Дата на създаване: 1/18/2018 11:36:03 AM
МОН-2018-0002
Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” за нуждите на Министерството на образованието и науката (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.2.2018 г. 17:30
93 Дата на създаване: 1/26/2018 2:09:26 PM
МОН-2018-0003
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.2.2018 г. 17:30
94 Дата на създаване: 2/2/2018 9:39:24 AM
МОН-2018-0004
Адаптиране на методологията за ограмотяване и обучение на възрастни с новото учебно съдържание, предвидено за 5., 6. и 7. клас
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 12.2.2018 г. 17:30
95 Дата на създаване: 2/2/2018 6:05:18 PM
МОН-2018-0005
„Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2017/2018 година”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 28.2.2018 г. 17:30
96 Дата на създаване: 2/7/2018 10:57:47 AM
МОН-2018-0006
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 1 - „Доставка на канцеларски материали“ за осигуряване на пликове за провеждане на националното външно оценяване на учениците в VII клас и за държавните зрелостни изпити за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2017/2018 година
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.3.2018 г. 17:30
97 Дата на създаване: 3/1/2018 9:30:28 AM
МОН-2018-0007
Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.4.2018 г. 17:30
98 Дата на създаване: 3/1/2018 5:55:32 PM
МОН-2018-0009
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2018 г. 17:30
99 Дата на създаване: 3/19/2018 12:07:46 PM
МОН-2018-0010
„Осигуряване на логистика за провеждане на събития, свързани с дейностите на Министерството на образованието и науката по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2018 г. 17:30
100 Дата на създаване: 3/19/2018 5:33:25 PM
МОН-2018-0011
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2018 г. 17:30
101 Дата на създаване: 3/22/2018 11:43:57 AM
МОН-2018-0012
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 3.4.2018 г. 17:30
102 Дата на създаване: 3/23/2018 3:53:17 PM
МОН-2018-0013
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 4 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 2 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.4.2018 г. 17:30
103 Дата на създаване: 3/23/2018 5:50:20 PM
МОН-2018-0014
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 2 - „Доставка на копирна хартия“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2018 г. 17:30
104 Дата на създаване: 4/3/2018 11:27:38 AM
МОН-2018-0015
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет:„Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 3 - „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
105 Дата на създаване: 4/4/2018 2:41:37 PM
МОН-2018-0016
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
106 Дата на създаване: 4/5/2018 1:50:18 PM
МОН-2018-0017
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 4 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1” ОП НОИР 2014-2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.4.2018 г. 17:30
107 Дата на създаване: 4/5/2018 2:00:54 PM
МОН-2018-0019
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.5.2018 г. 17:30
108 Дата на създаване: 5/4/2018 10:34:15 AM
МОН-2018-0020
„Разработка на информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.6.2018 г. 17:30
109 Дата на създаване: 5/8/2018 3:16:03 PM
МОН-2018-0022
Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.6.2018 г. 17:30
110 Дата на създаване: 6/5/2018 10:24:51 AM
МОН-2018-0023
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 14.8.2018 г. 17:30
111 Дата на създаване: 8/7/2018 4:35:31 PM
МОН-2018-0024
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”
[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 4.9.2018 г. 17:30
112 Дата на създаване: 8/28/2018 6:26:34 PM
МОН-2018-0025
„Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.11.2018 г. 17:30
113 Дата на създаване: 9/28/2018 4:48:16 PM
МОН-2018-0027
Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за нуждите на проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.10.2018 г. 17:30
114 Дата на създаване: 10/17/2018 5:14:07 PM
МОН-2018-0028
„Актуализация, подобрения и абонаментно поддържане и обслужване на софтуерна система за управление на студентски общежития ORAK R5 HOTEL, версия Общежития, с обновяване и разширяване на функционалности по отношение на студентското хранене”
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 26.10.2018 г. 17:30
115 Дата на създаване: 10/19/2018 2:35:40 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.