Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:51 PM Последна модификация: 7/25/2016 4:18:21 PM

07.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0027
„Застраховане на студентите за времето на провеждане на студентските практики по проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики”, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 15.8.2016 г. 17:30 ч.
30 Дата на създаване: 7/25/2016 4:18:21 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.