МОН-2020-0021

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/3/2020 5:07:25 PM Последна модификация: 10/28/2020 5:32:47 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.8.2020 г. 17:30

(384 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 8/3/2020 5:08:50 PM

(220 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 8/3/2020 5:09:14 PM

(329 KB)
Проект на договор 3 Дата на публикуване: 8/3/2020 5:09:39 PM

(114 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 8/3/2020 5:10:39 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 9/3/2020 2:26:30 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 9/3/2020 2:27:41 PM

(1 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 9/24/2020 11:24:59 AM

(400 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 9/24/2020 11:25:24 AM

(317 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 10/28/2020 5:32:47 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.