Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:56 PM Последна модификация: 6/30/2017 4:12:07 PM

06.2017-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0023
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.6.2017 г. 17:30
55 Дата на създаване: 6/5/2017 12:11:30 PM
МОН-2017-0024
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 2: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.6.2017 г. 17:30
56 Дата на създаване: 6/6/2017 9:49:29 AM
МОН-2017-0025
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.10.2017 г. 17:30
57 Дата на създаване: 6/6/2017 5:35:56 PM
МОН-2017-0026
Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“, Обособена позиция /лот/ 2: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.6.2017 г. 17:30
58 Дата на създаване: 6/12/2017 12:34:31 PM
МОН-2017-0027
Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“, Обособена позиция /лот/ 1: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“ (рамково споразумение ЦОП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 28.6.2017 г. 17:30
59 Дата на създаване: 6/15/2017 10:26:55 AM
МОН-2017-0028
„Въвеждане на кредити в професионално образование и обучение“ по проект BG05M2OP001-2.007 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.8.2017 г. 17:30 ч.
60 Дата на създаване: 6/26/2017 1:32:30 PM
МОН-2017-0029
„Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на МОН и проекти”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 21.7.2017 г. 17:30
61 Дата на създаване: 6/30/2017 4:12:07 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.