МОН-2020-0006

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/2/2020 1:47:28 PM Последна модификация: 6/24/2020 3:11:31 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 2 - „Доставка на копирна хартия“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената Рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2020 г. 17:30

(292 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/2/2020 1:48:40 PM

(21 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/2/2020 1:49:00 PM

(317 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/27/2020 12:57:13 PM

(209 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 4 Дата на публикуване: 5/7/2020 12:53:39 PM

(274 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 5/15/2020 1:47:31 PM

(933 KB)
Доклад от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 5/15/2020 1:48:16 PM

(227 KB)
Решение за избор на изпълнител 7 Дата на публикуване: 5/15/2020 1:50:24 PM

(1 MB)
Договор 8 Дата на публикуване: 6/11/2020 10:51:28 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 9 Дата на публикуване: 6/11/2020 10:52:01 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 10 Дата на публикуване: 6/24/2020 3:11:31 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.