МОН-2020-0007

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/2/2020 1:49:42 PM Последна модификация: 6/22/2020 2:45:44 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет:„Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на проекти и програми, по които Министерството на образованието и науката е бенефициент“ по обособена позиция № 3 - „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства“, необходими за изпълнението на проект BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената Рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2020 г. 17:30

(304 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/2/2020 1:50:35 PM

(20 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/2/2020 1:50:55 PM

(124 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 3 Дата на публикуване: 4/24/2020 12:58:46 PM

(510 KB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 5/4/2020 5:32:41 PM

(687 KB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 5/4/2020 5:33:13 PM

(226 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 5/4/2020 5:33:34 PM

(2 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 6/1/2020 11:29:39 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 6/1/2020 11:30:12 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 6/22/2020 2:45:44 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.