Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:55 PM Последна модификация: 3/27/2017 3:38:32 PM

03.2017-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0010
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Генерал Тошево”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.4.2017 г. 17:30
48 Дата на създаване: 3/16/2017 2:31:15 PM
МОН-2017-0011
„Изготвяне на оценка на съответствието, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране на техническите паспорти на сградите за обект: Ремонт на учебен корпус и физкултурен салон на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Генерал Тошево“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 20.4.2017 г. 17:30
49 Дата на създаване: 3/16/2017 3:01:17 PM
МОН-2017-0012
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево“, по три обособени позиции
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 21.4.2017 г. 17:30
50 Дата на създаване: 3/16/2017 4:49:49 PM
МОН-2017-0013
„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Science Direct, реферативната база данни Scopus и аналитичната платформа SciVal собственост на Elsevier“
[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2017 г. 17:30
51 Дата на създаване: 3/22/2017 12:47:16 PM
МОН-2017-0015
„Развитие, поддръжка и интеграция на софтуерен продукт за реализацията на ученическите практики“
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.5.2017 г. 17:30
52 Дата на създаване: 3/27/2017 3:38:32 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.